XXXIV Workshop on Geometric Methods in Physics 28.06-4.07.2015

Tom Lada


Homotopy Derivations of Infinity Algebras


We will define strong homotopy derivations of A-infinity and L-infinity Algebras. We will show that symmetrization of a strong homotopy derivation of an A-infinity algebra yields a strong homotopy derivation of the symmetrized L-infinity algebra. We will give examples of strong homotopy derivations that generalize inner derivations.

Webpage by: Tomasz GolinskiTomasz Golinski